• Witamy

  Wasze rodzinne centrum handlowe

 • Centrum Handlowe Panorama

  Centrum Handlowe PANORAMA

 • Fabryka Formy

  Fabryka Formy - centrum fitness

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Sobota

10:00 - 21:00

Niedziela

10:00 - 20:00

grafika na facebook 415

ZAKOCHANA PANORAMA ZAPRASZA NA WALENTYKOWY KONKURS!
Zrób walentynkowe zdjęcie w naszej Zakochanej Fotobudce i wygraj fantastyczny weekend dla dwojga w Hotelu Olympic we Wronkach!

 

1. Konkurs trwa od 16 do 19 lutego 2017

2. Zasady konkursu:

- w konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 18 lat i w dniach od 11 do 14 lutego odwiedzi CH Panorama biorąc udział w sesji fotograficznej przeprowadzonej przez animatorów w Fotobudce usytuowanej na parterze CH Panorama.

- w konkursie udział biorą zdjęcia grupowe (para, rodzina, znajomi)

- po wykonaniu sesji fotograficznej, każdy otrzyma wydrukowane zdjęcia z hasłem dostępu do wirtualnej galerii. Z galerii należy wybrać jedno zdjęcie i wysłać je najpóźniej do 15 lutego 2017r na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w mailu podając: imię, nazwisko oraz nr tel. osoby wysyłającej zdjęcie na konkurs (osoba ta musi mieć ukończone 18 lat).

- wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na FB CH Panorama w dniu 16 lutego 2017r. Konkurs trwać będzie do 19 lutego 2017r do godziny 21.00.

- wygra zdjęcie, które uzyska najwięcej polubień.

3. Nagrody w konkursie:

I miejsce - Voucher na Weekend dla dwojga w Hotelu Olympic we Wronkach.

Kosz upominkowy od Chaty Polskiej

II-gie miejsce - kosz upominkowy od Chaty Polskiej

III-cie miejsce - Kosz upominkowy od Chaty Polskiej

 

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

(Zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1.

[Definicje]

 1. 1. Konkurs – Konkurs Walentynkowy prowadzony na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu;

 2. 2. Organizator KonkursuNova Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000339764, NIP 7831655121
  (zwana dalej:
  „Organizatorem”);

 3. 3. Czas trwania Konkursu – Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 lutego 2017 roku i trwać będzie do dnia 19 lutego 2017 roku;

 4. 4. Miejsce prowadzenia Konkursu – Centrum Handlowe Panorama w Gorzowie Wielkopolskim, położone przy ul. Górczyńskiej 23, 66-400 Górzów Wielkopolski;

 5. 5. Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niezwiązana w jakikolwiek funkcjonalny lub organizacyjny sposób z Organizatorem, która w Czasie trwania Konkursu podejmie działania przewidziane w treści niniejszego Regulaminu z zamiarem uczestnictwa w Konkursie;

 6. 6. Zdjęcie o charakterze grupowym – zdjęcie wykonane w trakcie sesji fotograficznej o której mowa w treści niniejszego Regulaminu ujmujące w kadrze dwie lub więcej osób.

§ 2.

[Postanowienia ogólne]

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Walentynkowego.

 2. 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w dniach od 11 do 14 lutego odwiedzić Miejsce prowadzenia Konkursu oraz wziąć udział w organizowanej w Miejscu prowadzenia Konkursu sesji fotograficznej przeprowadzonej przez animatorów w Fotobudce usytuowanej na parterze Miejsca prowadzenia Konkursu.

 3. 3. Informacje na temat Konkursu udostępniane są poprzez materiały promocyjne dostępne w Miejscu prowadzenia Konkursu, na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w Portalu Społecznościowym Facebook.

 4. 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.panoramagorzow.pl oraz u animatorów prowadzących sesję zdjęciową.

§ 3.

[Zasady]

 1. 1. Uczestnik Konkursu, który w Czasie trwania Konkursu weźmie udział w sesji fotograficznej o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej, otrzyma wydrukowane zdjęcia z hasłem dostępu do wirtualnej galerii zawierające zdjęcia z wykonanej sesji fotograficznej.

 2. 2. Z galerii należy wybrać jedno zdjęcie o charakterze grupowym i wysłać je najpóźniej do dnia 15 lutego 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści e- maila podając: imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika wysyłającego zdjęcie na Konkurs.

 3. 3. Zdjęcia nadesłane na wskazany w ust. 2 powyżej adres e-mail - zostaną opublikowane na portalu Centrum Handlowego Panorama na portalu społecznościowym Facebook w dniu 16 lutego 2017 roku.

 4. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania zdjęć zawierających treści wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści lub dyskryminujące ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, wyznawaną religię, światopogląd moralny i etyczny, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, płeć lub orientację seksualną, a także nawołujące do popełnienia przestępstwa lub powstałe w wyniku przestępstwa.

 5. 5. Zdjęcia zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook o których mowa w ust. 3 powyżej do dnia 19 lutego 2017 roku do godziny 21:00 podlegać będą ocenie konkursowej na podstawie ilości zaznaczonych przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook polubień przy poszczególnych zdjęciach. Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik Konkursu odpowiedzialny za nadesłanie opublikowanego zdjęcia, które w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym powyżej uzyska najwięcej polubień użytkowników Portalu.

 6. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 7. 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

§ 4.

[Nagrody]

 1. 1. Nagrodami w Konkursie są:

  1.      a. Dla Uczestnika zajmującego I miejsce w Konkursie - Voucher na Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Olympic we Wronkach, oraz kosz upominkowy od Chaty Polskiej;

   1.      b. Dla Uczestnika zajmującego II miejsce w Konkursie- kosz upominkowy od Chaty Polskiej;

   2.      c. Dla Uczestnika zajmującego III miejsce w Konkursie- kosz upominkowy od Chaty Polskiej.

 2. 2. Uczestnicy Konkursu kwalifikujący się do otrzymania jednej z nagród o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem telefonu podanego w zgłoszeniu o którym mowa w § 3. ust. 2 powyżej.

 3. 3. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od chwili zakończenia Konkursu.

 4. 4. Uczestnik Konkursu obowiązany jest odebrać nagrodę w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania informacji o wygranej. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wydana. W przypadku nie dotrzymania w/w terminu nagroda zostanie wydana kolejnej osobie której zdjęcie uzyskało najwięcej polubień.

 5. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 6. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu zdjęcia konkursowego, w szczególności za zmianę danych osobowych lub kontaktowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 7. 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w postaci imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook.

§ 5.

[Przetwarzanie danych oraz prawa do wizerunku]

 1. 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. 2. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym organizacją Konkursu.

 3. 3. Organizator jako administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. 4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

 5. 5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Nova Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań.

 6. 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia prawa do wykorzystania wizerunku uwiecznionego w ramach sesji fotograficznej, o której mowa w § 2. ust. 2 powyżej, w szczególności imienia i nazwiska, wizerunku (w tym zdjęć, filmów i portretów), bez ograniczeń terytorialnych w akcjach promocyjnych i reklamie w prasie, wydawnictwach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych WWW, telewizji oraz innych mediach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie:

 1.      a. utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką;

 2.      b. wytwarzania egzemplarzy utworów dowolnie obranymi technikami, w tym wytwarzania egzemplarzy utworów, a także zwielokrotniania i utrwalania techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, Blue Ray. CD, DVD, DAT, MPEG2, MPEG4 oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, w tym video, dysków audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową;

 3.      c. obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia;

 4.      d. wykorzystywania utworów do celów informacyjnych, reklamowych, marketingowych, promocyjnych i innych, w tym do produkcji przedmiotów i wszelkiego rodzaju wyrobów wprowadzanych do obrotu i sprzedaży;

 5.      e. wykorzystywania utworów w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych (w tym z wykorzystaniem systemów CDMA, HSPA, HSDPA, UMTS, LTE, GSM) oraz w związku z usługami telekomunikacyjnymi;

 6.      f. wykorzystywania i przetwarzania utworów, ich warstw w sposób dowolny, w tym także poprzez wszelkiego rodzaju techniki animacji;

 7.      g. dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości utworów, bez naruszania istoty treści merytorycznej;

 8.      h. wykorzystywania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;

 9.      i. publicznego udostępniania, wykonywania lub odtwarzania, nadawania za pomocą wizji lub fonii, wystawianie, wyświetlanie, publicznego udostępniania w taki sposób, by każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym streaming, downloading, podcasting;

 10.      j. wykorzystywania utworów do stworzenia znaku towarowego i innych przedmiotów własności przemysłowej, jak również ich rejestracji;

 11.      k. rozpowszechniania utworów w ramach systemów tzw. odpłatności za pokaz (pay-per-view) raz w ramach usług wideo na żądanie (video-on-demand), systemu „niemal na żądanie” (near video-on-demand), lub abonamentu na żądanie (nearsubscription-on-demand), tj. udostępnianie utworu w ramach posiadanego przez użytkownika końcowego abonamentu, na indywidualne żądanie użytkownika, w miejscu lub czasie dowolnie przez niego wybranym.

§ 6.

[Reklamacje]

 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy zobowiązani są zgłosić na piśmie w czasie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu.

 2. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie wywoływała skutków prawnych.

 3. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie pisemnej niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.

§ 7.

[Postanowienia końcowe]

 1. 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 2. 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 3. 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

 4. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w przypadku działania siły wyższej (powodzie, trzęsienia ziemi, kataklizmy, zamieszki, itp.) powodującej niemożność prawidłowej realizacji Konkursu – w tym przypadku Organizatorowi przysługuje również prawo do zakończenia Konkursu.

 5. 5. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 6. 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 7. 7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.