• Witamy

    Wasze rodzinne centrum handlowe

  • Centrum Handlowe Panorama

    Centrum Handlowe PANORAMA

  • Fabryka Formy

    Fabryka Formy - centrum fitness

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Sobota

10:00 - 21:00

Niedziela

10:00 - 20:00

grafika na fejsa 415REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO
(Zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1.
[Definicje]

 

1. Konkurs – Konkurs Wielkanocny prowadzony na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu;
2. Organizator Konkursu – Nova Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000339764, NIP 7831655121
(zwana dalej: „Organizatorem”);
3. Czas trwania Konkursu – Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do dnia 18 kwietnia 2017 roku;
4. Miejsce prowadzenia Konkursu – Centrum Handlowe Panorama w Gorzowie Wielkopolskim, położone przy ul. Górczyńskiej 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
5. Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niezwiązana w jakikolwiek funkcjonalny lub organizacyjny sposób z Organizatorem, która w Czasie trwania Konkursu podejmie działania przewidziane w treści niniejszego Regulaminu z zamiarem uczestnictwa w Konkursie;
6.  Zdjęcie wykonane w trakcie sesji fotograficznej o której mowa w treści niniejszego Regulaminu ujmujące w kadrze jedną lub więcej osób.

 

§ 2.
[Postanowienia ogólne]

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Walentynkowego.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w dniach od 13 do 14 kwietnia odwiedzić Miejsce prowadzenia Konkursu oraz wziąć udział w organizowanej w Miejscu prowadzenia Konkursu sesji fotograficznej przeprowadzonej przez animatorów  na parterze Miejsca prowadzenia Konkursu.
3. Informacje na temat Konkursu udostępniane są poprzez materiały promocyjne dostępne w Miejscu prowadzenia Konkursu, na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w Portalu Społecznościowym Facebook.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.panoramagorzow.pl oraz u animatorów prowadzących sesję zdjęciową.

 

§ 3.
[Zasady]

 

1. Uczestnik Konkursu, który w Czasie trwania Konkursu weźmie udział w sesji fotograficznej o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej, otrzyma wydrukowane zdjęcia oraz wyrazi chęć uczestniczenia w konkursie organizowanym na FB CH Panorama.


2. Zdjęcia zostaną opublikowane w galerii na FB w dniu 15 kwietnia 2017 i będą publikowane do dnia 18 kwietnia 2017.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania zdjęć zawierających treści wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści lub dyskryminujące ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, wyznawaną religię, światopogląd moralny i etyczny, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, płeć lub orientację seksualną, a także nawołujące do popełnienia przestępstwa lub powstałe w wyniku przestępstwa.
4. Zdjęcia zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook o których mowa w ust. 2 powyżej do dnia 18 kwietnia 2017 roku do godziny 21:00 podlegać będą ocenie konkursowej na podstawie ilości zaznaczonych przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook polubień przy poszczególnych zdjęciach. Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik Konkursu , które w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym powyżej uzyska najwięcej polubień użytkowników Portalu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

 

§ 4.
[Nagrody]

 

1. Nagrodą w Konkursiejest:
     a.voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie rowerowym Tomasza Piątką.

2. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od chwili zakończenia Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu obowiązany jest odebrać nagrodę w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania informacji o wygranej. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wydana. W przypadku nie dotrzymania w/w terminu nagroda zostanie wydana kolejnej osobie której zdjęcie uzyskało najwięcej polubień.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu zdjęcia konkursowego, w szczególności za zmianę danych osobowych lub kontaktowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w postaci imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook.

 

§ 5.
[Przetwarzanie danych oraz prawa do wizerunku]

 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym organizacją Konkursu.
3. Organizator jako administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Nova Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia prawa do wykorzystania wizerunku uwiecznionego w ramach sesji fotograficznej, o której mowa w § 2. ust. 2 powyżej, w szczególności imienia i nazwiska, wizerunku (w tym zdjęć, filmów i portretów), bez ograniczeń terytorialnych w akcjach promocyjnych i reklamie w prasie, wydawnictwach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych WWW, telewizji oraz innych mediach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie:
     a. utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką;
     b. wytwarzania egzemplarzy utworów dowolnie obranymi technikami, w tym wytwarzania egzemplarzy utworów, a także zwielokrotniania i utrwalania techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, Blue Ray. CD, DVD, DAT, MPEG2, MPEG4 oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, w tym video, dysków audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową;
     c. obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia;
     d. wykorzystywania utworów do celów informacyjnych, reklamowych, marketingowych, promocyjnych i innych, w tym do produkcji przedmiotów i wszelkiego rodzaju wyrobów wprowadzanych do obrotu i sprzedaży;
     e. wykorzystywania utworów w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych (w tym z wykorzystaniem systemów CDMA, HSPA, HSDPA, UMTS, LTE, GSM) oraz w związku z usługami telekomunikacyjnymi;
     f. wykorzystywania i przetwarzania utworów, ich warstw w sposób dowolny, w tym także poprzez wszelkiego rodzaju techniki animacji;
     g. dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości utworów, bez naruszania istoty treści merytorycznej;
     h. wykorzystywania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
     i. publicznego udostępniania, wykonywania lub odtwarzania, nadawania za pomocą wizji lub fonii, wystawianie, wyświetlanie, publicznego udostępniania w taki sposób, by każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym streaming, downloading, podcasting;
     j. wykorzystywania utworów do stworzenia znaku towarowego i innych przedmiotów własności przemysłowej, jak również ich rejestracji;
     k. rozpowszechniania utworów w ramach systemów tzw. odpłatności za pokaz (pay-per-view) raz w ramach usług wideo na żądanie (video-on-demand), systemu „niemal na żądanie” (near video-on-demand), lub abonamentu na żądanie (nearsubscription-on-demand), tj. udostępnianie utworu w ramach posiadanego przez użytkownika końcowego abonamentu, na indywidualne żądanie użytkownika, w miejscu lub czasie dowolnie przez niego wybranym.

 

§ 6.
[Reklamacje]

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy zobowiązani są zgłosić na piśmie w czasie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie wywoływała skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie pisemnej niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.

 

§ 7.
[Postanowienia końcowe]

 

1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w przypadku działania siły wyższej (powodzie, trzęsienia ziemi, kataklizmy, zamieszki, itp.) powodującej niemożność prawidłowej realizacji Konkursu – w tym przypadku Organizatorowi przysługuje również prawo do zakończenia Konkursu.
5. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.