• Witamy

  Wasze rodzinne centrum handlowe

 • Centrum Handlowe Panorama

  Centrum Handlowe PANORAMA

 • Fabryka Formy

  Fabryka Formy - centrum fitness

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Sobota

10:00 - 21:00

Niedziela

10:00 - 20:00

REGULAMIN

Centrum Handlowego PANORAMA

zwany dalej „Regulaminem”

Kierując się troską o bezpieczeństwo i dobro Klientów odwiedzających nasze Centrum Handlowe (dalej także jako: „Centrum”) uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających oraz osoby zatrudnione o przestrzeganie następujących postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych poleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum, które obowiązują na terenie całego Centrum oraz na terenach zewnętrznych.

Postanowienia ogólne:

 • Z Centrum Handlowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostępnych na stronie www.chpanorama.pl.
 • Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na terenie Centrum Handlowego jest Zarządca.
 • Centrum Handlowe jest monitorowane.
 • W celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa w budynku Centrum i terenu zewnętrznego, Zarządca powierzył wykonywanie usług ochrony osób i mienia Agencji Ochrony.
 • Pracownicy Agencji Ochrony są upoważnieni do podejmowania następujących czynności (z zastrzeżeniem ich zgodności z obowiązującymi przepisami)podczas wykonywania zleconych zadań z zakresu ochrony osób i mienia:
 • ustalania uprawnień do przebywania na terenie Centrum oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • wezwania osób do opuszczenia terenu Centrum w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie albo stwierdzenia zakłócania porządku lub naruszania postanowień niniejszego Regulaminu,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami.
 • Osoby przebywające w Centrum zobowiązane są stosować się do przepisów i sygnałów dotyczących alarmów przeciwpożarowych, alarmów ogłaszanych w związku z innego rodzaju zagrożeniem bezpieczeństwa, w tym z powodu zagrożenia terrorystycznego, stosując się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum oraz Agencję Ochrony.
 • O wszystkich rzeczach znalezionych należy niezwłocznie poinformować służbę ochrony Centrum.
 • Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego ławkach znajdujących się w ogólnodostępnych miejscach.

Na terenie Centrum zabronione jest:

 • Łamanie prawa lub stwarzanie zagrożenia dla Klientów i Personelu Centrum.
 • Przebywanie na terenie Centrum osób odwiedzających obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym:
 • osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • osób zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu Klientów, Personelu oraz pracowników poszczególnych lokali Centrum,
 • osób, których niekompletny ubiór zagraża ich bezpieczeństwu oraz wpływa na komfort zakupów innych Klientów.
 • Prowadzenie bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Centrum zgromadzeń, wieców, imprez, występów artystycznych, handlu obnośnego, akwizycji, akcji charytatywnych, działalności promocyjnej i reklamowej. W żadnych okolicznościach niedopuszczalna jest jakakolwiek działalność, która może być uznana za niebezpieczną, niehigieniczną, szkodliwą lub działalność, która może przeszkadzać lub wpływać na komfort osób odwiedzających Centrum.
 • Przebywanie małoletnich w wieku poniżej 13 lat na terenie Centrum bez opieki osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum Handlowego odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 • Wnoszenie na teren Centrum Handlowego rzeczy mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, broni, materiałów wybuchowych, substancji chemicznych, a w szczególności których przechowywanie lub posiadanie jest zabronione przez prawo.
 • Palenie wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, spożywanie napojów alkoholowych.
 • Żebranie.
 • Zanieczyszczanie terenu Centrum, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używania urządzeń i instalacji przeznaczonych do wspólnego użytku, takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne, windy itp., a także zasiadania na schodach, podłodze, kwietnikach lub innych elementach dekoracyjnych.
 • Bieganie, hałasowanie, słuchanie głośnej muzyki z własnych urządzeń, jazda na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach, motocyklach i innych podobnych pojazdach, jak również ich wprowadzanie na teren Centrum.
 • Używanie schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności poruszania się po schodach ruchomych z wózkami dla dzieci, wchodzenia „pod prąd” i poruszania się nieczynnymi schodami.
 1. Poruszanie się przejściami technicznymi lub służbowymi.

Należy również przestrzegać poniższych postanowień:

 • Wszelkie sesje zdjęciowe i/lub wywiady telewizyjne, radiowe powinny być wcześniej uzgadniane i wymagają zezwolenia Zarządzającego Centrum.
 • Zarządca Centrum powinien być poinformowany o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa na terenie Centrum W przypadkach zagrożenia należy stosować się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa i korzystać z dróg ewakuacyjnych.
 • Osoby zachowujące się niekulturalnie bądź niezgodnie z panującymi obyczajami i normami społecznymi oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających czy podobnie działających substancji, a także osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, czystości i mienia oraz w oczywisty sposób nieprzestrzegające zasad higieny, mogą zostać usunięte z terenu Centrum.
 • Zezwala się na wprowadzanie psów do Centrum jedynie na smyczy i w kagańcu. Opiekunowie są zobowiązani do posiadania pełnej kontroli nad psem przez cały czas jego obecności na terenie Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii higieny i bezpieczeństwa oraz innych osób przebywających na terenie Centrum. Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za ewentualne szkody przez nie poczynione.

Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Handlowym działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa. Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych właściciela Nova Panorama Sp. z o.o. ul. Cicha 8 61-710 Poznań.

Nieprzestrzeganie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum odpowiednich działań. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego Dyrekcję lub pełnomocników w tym Agencję Ochrony  może być ścigane karnie.

Informujemy, iż pracownicy administracji Centrum Handlowego Panorama pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 95 72 86 186 lub osobiście w biurze administracji Centrum Handlowego. Administratorem danych osobowych Nova Panorama Sp. z o.o. ul. Cicha 8 61-710 Poznań.

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).