ZAPISZ SIĘ ABY OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER
 • Witamy

  Wasze rodzinne centrum handlowe

 • Centrum Handlowe Panorama

  Centrum Handlowe PANORAMA

 • Fabryka Formy

  Fabryka Formy - centrum fitness

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Sobota

10:00 - 21:00

Niedziela

10:00 - 20:00

Wydarzenia

 

grafika na fejsa 415REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO
(Zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1.
[Definicje]

 

1. Konkurs – Konkurs Wielkanocny prowadzony na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu;
2. Organizator Konkursu – Nova Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000339764, NIP 7831655121
(zwana dalej: „Organizatorem”);
3. Czas trwania Konkursu – Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do dnia 18 kwietnia 2017 roku;
4. Miejsce prowadzenia Konkursu – Centrum Handlowe Panorama w Gorzowie Wielkopolskim, położone przy ul. Górczyńskiej 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
5. Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niezwiązana w jakikolwiek funkcjonalny lub organizacyjny sposób z Organizatorem, która w Czasie trwania Konkursu podejmie działania przewidziane w treści niniejszego Regulaminu z zamiarem uczestnictwa w Konkursie;
6.  Zdjęcie wykonane w trakcie sesji fotograficznej o której mowa w treści niniejszego Regulaminu ujmujące w kadrze jedną lub więcej osób.

 

§ 2.
[Postanowienia ogólne]

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Walentynkowego.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w dniach od 13 do 14 kwietnia odwiedzić Miejsce prowadzenia Konkursu oraz wziąć udział w organizowanej w Miejscu prowadzenia Konkursu sesji fotograficznej przeprowadzonej przez animatorów  na parterze Miejsca prowadzenia Konkursu.
3. Informacje na temat Konkursu udostępniane są poprzez materiały promocyjne dostępne w Miejscu prowadzenia Konkursu, na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w Portalu Społecznościowym Facebook.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.panoramagorzow.pl oraz u animatorów prowadzących sesję zdjęciową.

 

§ 3.
[Zasady]

 

1. Uczestnik Konkursu, który w Czasie trwania Konkursu weźmie udział w sesji fotograficznej o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej, otrzyma wydrukowane zdjęcia oraz wyrazi chęć uczestniczenia w konkursie organizowanym na FB CH Panorama.


2. Zdjęcia zostaną opublikowane w galerii na FB w dniu 15 kwietnia 2017 i będą publikowane do dnia 18 kwietnia 2017.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania zdjęć zawierających treści wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści lub dyskryminujące ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, wyznawaną religię, światopogląd moralny i etyczny, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, płeć lub orientację seksualną, a także nawołujące do popełnienia przestępstwa lub powstałe w wyniku przestępstwa.
4. Zdjęcia zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook o których mowa w ust. 2 powyżej do dnia 18 kwietnia 2017 roku do godziny 21:00 podlegać będą ocenie konkursowej na podstawie ilości zaznaczonych przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook polubień przy poszczególnych zdjęciach. Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik Konkursu , które w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym powyżej uzyska najwięcej polubień użytkowników Portalu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

 

§ 4.
[Nagrody]

 

1. Nagrodą w Konkursiejest:
     a.voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie rowerowym Tomasza Piątką.

2. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od chwili zakończenia Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu obowiązany jest odebrać nagrodę w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania informacji o wygranej. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wydana. W przypadku nie dotrzymania w/w terminu nagroda zostanie wydana kolejnej osobie której zdjęcie uzyskało najwięcej polubień.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu zdjęcia konkursowego, w szczególności za zmianę danych osobowych lub kontaktowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w postaci imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook.

 

§ 5.
[Przetwarzanie danych oraz prawa do wizerunku]

 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym organizacją Konkursu.
3. Organizator jako administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Nova Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia prawa do wykorzystania wizerunku uwiecznionego w ramach sesji fotograficznej, o której mowa w § 2. ust. 2 powyżej, w szczególności imienia i nazwiska, wizerunku (w tym zdjęć, filmów i portretów), bez ograniczeń terytorialnych w akcjach promocyjnych i reklamie w prasie, wydawnictwach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych WWW, telewizji oraz innych mediach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie:
     a. utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką;
     b. wytwarzania egzemplarzy utworów dowolnie obranymi technikami, w tym wytwarzania egzemplarzy utworów, a także zwielokrotniania i utrwalania techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, Blue Ray. CD, DVD, DAT, MPEG2, MPEG4 oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, w tym video, dysków audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową;
     c. obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia;
     d. wykorzystywania utworów do celów informacyjnych, reklamowych, marketingowych, promocyjnych i innych, w tym do produkcji przedmiotów i wszelkiego rodzaju wyrobów wprowadzanych do obrotu i sprzedaży;
     e. wykorzystywania utworów w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych (w tym z wykorzystaniem systemów CDMA, HSPA, HSDPA, UMTS, LTE, GSM) oraz w związku z usługami telekomunikacyjnymi;
     f. wykorzystywania i przetwarzania utworów, ich warstw w sposób dowolny, w tym także poprzez wszelkiego rodzaju techniki animacji;
     g. dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości utworów, bez naruszania istoty treści merytorycznej;
     h. wykorzystywania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
     i. publicznego udostępniania, wykonywania lub odtwarzania, nadawania za pomocą wizji lub fonii, wystawianie, wyświetlanie, publicznego udostępniania w taki sposób, by każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym streaming, downloading, podcasting;
     j. wykorzystywania utworów do stworzenia znaku towarowego i innych przedmiotów własności przemysłowej, jak również ich rejestracji;
     k. rozpowszechniania utworów w ramach systemów tzw. odpłatności za pokaz (pay-per-view) raz w ramach usług wideo na żądanie (video-on-demand), systemu „niemal na żądanie” (near video-on-demand), lub abonamentu na żądanie (nearsubscription-on-demand), tj. udostępnianie utworu w ramach posiadanego przez użytkownika końcowego abonamentu, na indywidualne żądanie użytkownika, w miejscu lub czasie dowolnie przez niego wybranym.

 

§ 6.
[Reklamacje]

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy zobowiązani są zgłosić na piśmie w czasie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie wywoływała skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie pisemnej niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.

 

§ 7.
[Postanowienia końcowe]

 

1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w przypadku działania siły wyższej (powodzie, trzęsienia ziemi, kataklizmy, zamieszki, itp.) powodującej niemożność prawidłowej realizacji Konkursu – w tym przypadku Organizatorowi przysługuje również prawo do zakończenia Konkursu.
5. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

grafika na facebook 415

ZAKOCHANA PANORAMA ZAPRASZA NA WALENTYKOWY KONKURS!
Zrób walentynkowe zdjęcie w naszej Zakochanej Fotobudce i wygraj fantastyczny weekend dla dwojga w Hotelu Olympic we Wronkach!

 

1. Konkurs trwa od 16 do 19 lutego 2017

2. Zasady konkursu:

- w konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 18 lat i w dniach od 11 do 14 lutego odwiedzi CH Panorama biorąc udział w sesji fotograficznej przeprowadzonej przez animatorów w Fotobudce usytuowanej na parterze CH Panorama.

- w konkursie udział biorą zdjęcia grupowe (para, rodzina, znajomi)

- po wykonaniu sesji fotograficznej, każdy otrzyma wydrukowane zdjęcia z hasłem dostępu do wirtualnej galerii. Z galerii należy wybrać jedno zdjęcie i wysłać je najpóźniej do 15 lutego 2017r na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w mailu podając: imię, nazwisko oraz nr tel. osoby wysyłającej zdjęcie na konkurs (osoba ta musi mieć ukończone 18 lat).

- wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na FB CH Panorama w dniu 16 lutego 2017r. Konkurs trwać będzie do 19 lutego 2017r do godziny 21.00.

- wygra zdjęcie, które uzyska najwięcej polubień.

3. Nagrody w konkursie:

I miejsce - Voucher na Weekend dla dwojga w Hotelu Olympic we Wronkach.

Kosz upominkowy od Chaty Polskiej

II-gie miejsce - kosz upominkowy od Chaty Polskiej

III-cie miejsce - Kosz upominkowy od Chaty Polskiej

 

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

(Zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1.

[Definicje]

 1. 1. Konkurs – Konkurs Walentynkowy prowadzony na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu;

 2. 2. Organizator KonkursuNova Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000339764, NIP 7831655121
  (zwana dalej:
  „Organizatorem”);

 3. 3. Czas trwania Konkursu – Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 lutego 2017 roku i trwać będzie do dnia 19 lutego 2017 roku;

 4. 4. Miejsce prowadzenia Konkursu – Centrum Handlowe Panorama w Gorzowie Wielkopolskim, położone przy ul. Górczyńskiej 23, 66-400 Górzów Wielkopolski;

 5. 5. Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niezwiązana w jakikolwiek funkcjonalny lub organizacyjny sposób z Organizatorem, która w Czasie trwania Konkursu podejmie działania przewidziane w treści niniejszego Regulaminu z zamiarem uczestnictwa w Konkursie;

 6. 6. Zdjęcie o charakterze grupowym – zdjęcie wykonane w trakcie sesji fotograficznej o której mowa w treści niniejszego Regulaminu ujmujące w kadrze dwie lub więcej osób.

§ 2.

[Postanowienia ogólne]

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Walentynkowego.

 2. 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w dniach od 11 do 14 lutego odwiedzić Miejsce prowadzenia Konkursu oraz wziąć udział w organizowanej w Miejscu prowadzenia Konkursu sesji fotograficznej przeprowadzonej przez animatorów w Fotobudce usytuowanej na parterze Miejsca prowadzenia Konkursu.

 3. 3. Informacje na temat Konkursu udostępniane są poprzez materiały promocyjne dostępne w Miejscu prowadzenia Konkursu, na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w Portalu Społecznościowym Facebook.

 4. 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.panoramagorzow.pl oraz u animatorów prowadzących sesję zdjęciową.

§ 3.

[Zasady]

 1. 1. Uczestnik Konkursu, który w Czasie trwania Konkursu weźmie udział w sesji fotograficznej o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej, otrzyma wydrukowane zdjęcia z hasłem dostępu do wirtualnej galerii zawierające zdjęcia z wykonanej sesji fotograficznej.

 2. 2. Z galerii należy wybrać jedno zdjęcie o charakterze grupowym i wysłać je najpóźniej do dnia 15 lutego 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści e- maila podając: imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika wysyłającego zdjęcie na Konkurs.

 3. 3. Zdjęcia nadesłane na wskazany w ust. 2 powyżej adres e-mail - zostaną opublikowane na portalu Centrum Handlowego Panorama na portalu społecznościowym Facebook w dniu 16 lutego 2017 roku.

 4. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania zdjęć zawierających treści wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści lub dyskryminujące ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, wyznawaną religię, światopogląd moralny i etyczny, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, płeć lub orientację seksualną, a także nawołujące do popełnienia przestępstwa lub powstałe w wyniku przestępstwa.

 5. 5. Zdjęcia zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook o których mowa w ust. 3 powyżej do dnia 19 lutego 2017 roku do godziny 21:00 podlegać będą ocenie konkursowej na podstawie ilości zaznaczonych przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook polubień przy poszczególnych zdjęciach. Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik Konkursu odpowiedzialny za nadesłanie opublikowanego zdjęcia, które w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym powyżej uzyska najwięcej polubień użytkowników Portalu.

 6. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 7. 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

§ 4.

[Nagrody]

 1. 1. Nagrodami w Konkursie są:

  1.      a. Dla Uczestnika zajmującego I miejsce w Konkursie - Voucher na Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Olympic we Wronkach, oraz kosz upominkowy od Chaty Polskiej;

   1.      b. Dla Uczestnika zajmującego II miejsce w Konkursie- kosz upominkowy od Chaty Polskiej;

   2.      c. Dla Uczestnika zajmującego III miejsce w Konkursie- kosz upominkowy od Chaty Polskiej.

 2. 2. Uczestnicy Konkursu kwalifikujący się do otrzymania jednej z nagród o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem telefonu podanego w zgłoszeniu o którym mowa w § 3. ust. 2 powyżej.

 3. 3. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od chwili zakończenia Konkursu.

 4. 4. Uczestnik Konkursu obowiązany jest odebrać nagrodę w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania informacji o wygranej. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wydana. W przypadku nie dotrzymania w/w terminu nagroda zostanie wydana kolejnej osobie której zdjęcie uzyskało najwięcej polubień.

 5. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 6. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu zdjęcia konkursowego, w szczególności za zmianę danych osobowych lub kontaktowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 7. 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w postaci imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook.

§ 5.

[Przetwarzanie danych oraz prawa do wizerunku]

 1. 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. 2. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym organizacją Konkursu.

 3. 3. Organizator jako administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. 4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

 5. 5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Nova Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań.

 6. 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi bez dodatkowego wynagrodzenia prawa do wykorzystania wizerunku uwiecznionego w ramach sesji fotograficznej, o której mowa w § 2. ust. 2 powyżej, w szczególności imienia i nazwiska, wizerunku (w tym zdjęć, filmów i portretów), bez ograniczeń terytorialnych w akcjach promocyjnych i reklamie w prasie, wydawnictwach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych WWW, telewizji oraz innych mediach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie:

 1.      a. utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką;

 2.      b. wytwarzania egzemplarzy utworów dowolnie obranymi technikami, w tym wytwarzania egzemplarzy utworów, a także zwielokrotniania i utrwalania techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego, Blue Ray. CD, DVD, DAT, MPEG2, MPEG4 oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, w tym video, dysków audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową;

 3.      c. obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia;

 4.      d. wykorzystywania utworów do celów informacyjnych, reklamowych, marketingowych, promocyjnych i innych, w tym do produkcji przedmiotów i wszelkiego rodzaju wyrobów wprowadzanych do obrotu i sprzedaży;

 5.      e. wykorzystywania utworów w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych (w tym z wykorzystaniem systemów CDMA, HSPA, HSDPA, UMTS, LTE, GSM) oraz w związku z usługami telekomunikacyjnymi;

 6.      f. wykorzystywania i przetwarzania utworów, ich warstw w sposób dowolny, w tym także poprzez wszelkiego rodzaju techniki animacji;

 7.      g. dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości utworów, bez naruszania istoty treści merytorycznej;

 8.      h. wykorzystywania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;

 9.      i. publicznego udostępniania, wykonywania lub odtwarzania, nadawania za pomocą wizji lub fonii, wystawianie, wyświetlanie, publicznego udostępniania w taki sposób, by każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym streaming, downloading, podcasting;

 10.      j. wykorzystywania utworów do stworzenia znaku towarowego i innych przedmiotów własności przemysłowej, jak również ich rejestracji;

 11.      k. rozpowszechniania utworów w ramach systemów tzw. odpłatności za pokaz (pay-per-view) raz w ramach usług wideo na żądanie (video-on-demand), systemu „niemal na żądanie” (near video-on-demand), lub abonamentu na żądanie (nearsubscription-on-demand), tj. udostępnianie utworu w ramach posiadanego przez użytkownika końcowego abonamentu, na indywidualne żądanie użytkownika, w miejscu lub czasie dowolnie przez niego wybranym.

§ 6.

[Reklamacje]

 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy zobowiązani są zgłosić na piśmie w czasie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu.

 2. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie wywoływała skutków prawnych.

 3. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie pisemnej niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.

§ 7.

[Postanowienia końcowe]

 1. 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 2. 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 3. 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

 4. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w przypadku działania siły wyższej (powodzie, trzęsienia ziemi, kataklizmy, zamieszki, itp.) powodującej niemożność prawidłowej realizacji Konkursu – w tym przypadku Organizatorowi przysługuje również prawo do zakończenia Konkursu.

 5. 5. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 6. 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 7. 7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

mikolaj2016 415         

          W niedzielę 4 grudnia zapraszamy tradycyjnie wszystkie dzieci i rodziców na przedstawienie teatralne. Tym razem będzie to bajka pod tytułem ,,Dlaczego Mikołaj jest fajny?'' Oczywiście oprócz bajki czeka na Was masa atrakcji i słodkie upominki od Chaty Polskiej.

usmiechnij2 415
          Gorzów Wielkopolski to kolejne miasto w Polsce, które zostanie 15-16 października br. odwiedzone przez Drużynę Uśmiechu. Pełni optymizmu animatorzy będą szukać najpiękniejszego uśmiechu tego miasta.
          „W trakcie spotkania z Drużyną Uśmiechu będzie działać atelier fotograficzny, gdzie będą nie tylko drukowane zdjęcia na miejscu, ale także będzie możliwość zgłoszenia się do konkursu na najpiękniejszy uśmiech. Wszystkie zarejestrowane zdjęcia zawalczą o nagrodę w formie szczoteczki elektrycznej.” - Zachęca do udziału w konkursie przedstawicielka biura organizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Uśmiechu, Malwina Turek.
          Na uczestników spotkania czekają także takie atrakcje jak: malowanie twarzy, kolorowe włosy, wielkie klocki, gry planszowe XXL, gra w darta, stanowisko instruktażu mycia zębów, modelowanie baloników oraz konkursy i zabawy z nagrodami.
          Organizatorzy festiwalu podczas prowadzonych działań nie tylko chcą promować dbanie o higienę jamy ustnej, ale także zarażać wszystkich pozytywną energią i uśmiechem.
Spotkanie z Drużyną Uśmiechu odbędzie się w Galerii Panorama w godzinach od 11.00 do 17.00. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

panorama plakat witajszkolo 415       
          18 września w niedzielę od 14.00 zapraszamy jak co roku o tej porze na na event ,,Witaj szkoło na wesoło''. Jak zawsze będzie dużo fajnej zabawy ale tym razem będzie baaaardzo na sportowo :). A główną atrakcją naszego wydarzenia będą występy Mistrzyń Świata Mażoretek! Na pewno wielu z Was będzie się zastanawiało jaki to sport i o co chodzi :). W Gorzowie nie ma niestety takich zajęć i pokazy tej dyscypliny sportowej będziecie mogli zobaczyć na żywo właśnie w Panoramie!

ulica indyjska 415

         
     C.H Panorama we współpracy z Fundacją SEWA zaprasza na niesamowitą ulicę tryskającą kolorami, zapachami, nastrojami, ciekawymi osobowościami. To wszystko będzie można doświadczyć na ULICY INDYJSKIEJ. W ciągu dwóch dni zamienimy Panoramę w tętniącą życiem przestrzeń, a każdy znajdzie w niej inspiracje dla siebie.

21 maja SOBOTA 12:00 do 18:00
Program Artystyczny 14:00 do 17:00
22 maja NIEDZIELA 12:00 do 17:00
Program Artystyczny 14:00 do 17:00

Artyści, którzy wystąpią w programie głównym:

KONCERT ŚWIATŁA I DŹWIĘKÓW - VJ PATHFINDER JAREK NOWICKI jest ciekawym polsko-niemieckim artystą, ożywiającym poprzez animacje audiowizualną jego własne obrazy. W 2010 roku zadecydował, że jego liczne akryle, płótna malowane olejami, graffiti zalegające w jego pracowni tkwią w bezruchu, dlatego postanowił je pobudzić do działania. „Architekt” próbujący rozbić granice między malowaniem, rzeźbą, a sztuką wideo. Odbudowuje, rozwiązuje i łączy w całość według własnej percepcji. Na Ulicy Indyjskiej zabierze nas w podróż do światła i dźwięków, zachwyci subtelnością, liczną symboliką i kolorystyką swoich wizji w rytm inspiracji indyjską muzyką.

TANIEC BOLYWOOD - DUET "Jeg, duj....ROMA"
tworzą siostry ZUZA i HANKA KRAJNIK , które swoją fascynację kulturą romską przejęły od rodziców. Jako małe dziewczynki zaczęły towarzyszyć im na międzynarodowym festiwalu "Romane Dyvesa" organizowanym w Gorzowie Wlkp. Ich marzeniem od najmłodszych lat była nauka tańca cygańskiego, od czterech realizują to marzenie pobierając lekcje u najlepszych instruktorek w Polsce. Tańczą w stylu polskiej i ruskiej Romy.
Dzisiaj Zuza i Hanka biorą udział w wielu spotkaniach mających na celu upowszechnianie kultury romskiej, a także towarzyszą na scenie solistom i zespołom romskim takim jak : "Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni" (Polska), "Vanessa & Sorba" (Niemcy), "Shol Romen" (Rosja) ...
W 2014 roku debiutowały na wielkiej scenie Festiwalu Kultury Romskiej w Ciechocinku, wzbudzając ogromny entuzjam wśród licznie przybyłej na to wydarzenie publiczności. W roku 2015 na ciechocińskim festiwalu wystąpiły u boku światowej sławy śpiewaczki z Moskwy Leonsi Erdenko. W tym roku też jadą i znów podbiją serca romskiej publiczności.
Jako, że Indie są kolebką kultury romskiej, siostry do swojego programu tanecznego włączyły garść tańców w stylu bollywood.

STUDIO TAŃCA ORIENTALNEGO „AISHA” - Anna Pakuła
Taniec brzucha to pradawny taniec kobiet starożytnego Egiptu, wywodzący się z kultu bogini Izydy. Taniec ten łączy kuszące ruchy bioder z subtelnym ruchem rąk i od wieków robi niezwykłe wrażenie poprzez wyzwolenie tego, co najbardziej uwodzicielskie, zmysłowe i kobiece.Obecnie taniec brzucha jest jednym z najmodniejszych tańców wśród kobiet, uczy miękkości ruchów, kokieterii, ale również samoakceptacji i pewności siebie. Ponadto kształtuje sylwetkę oraz wzmacnia mięśnie kręgosłupa i miednicy. Wyzwala radość i witalność oraz jest jednym z najlepszych sposobów na pokonanie codziennego stresu oraz na zabłyśnięcie na parkiecie.
Wystarczy chwila, by z księgowej przeistoczyć się w "księżniczkę" z opowieści Szeherezady.

TERAPEUTYCZNE SZKOŁA JOGI MAGDALENA HELUSZKA
Minęło 5 lat odkąd Joga stała się moją miłością i sposobem na życie.
Joga najpierw stała się moją pasją, ale już od momentu pierwszych zajęć w 2009r. wiedziałam, że chcę i będę nauczycielem jogi. Poczułam, że odnalazłam siebie. I tak z nauczyciela ekonomii przekształciłam się na nauczyciela duchowego, ten proces wciąż trwa.
W obecnym, pędzącym świecie ludzie wciąż gonią za pieniędzmi, za pracą, rywalizują ze sobą, by piąć się jeszcze wyżej i wyżej, by zarabiać więcej i więcej, myślą, że to ich uszczęśliwi. Wyznaczają sobie kolejne cele w drodze do pieniędzy i kariery. Tkwiłam w tym systemie kilkanaście lat, do momentu gdy zaczęło mi brakować wewnętrznego spokoju i szczęścia. Szukałam różnych rozwiązań, by czuć się lepiej „we własnej skórze”. I tak na mojej drodze pojawiła się joga.
W moim świecie joga stała się dla mnie terapią na ukojenie nerwów, terapią na depresję, na pogodzenie się ze sobą, ze swoim życiem, ze światem wewnętrznym i zewnętrznym. Zależy mi na tym, aby zarazić jak największą grupę ludzi swoją pasają i miłością do jogi.

SUMAN KARKI - nepalski i indyjski zapis devanagari - czyli alfabet, którym będzie można zapisać włase imię oraz wybrane słowa i zwroty w języku nepalskim i hidi. Suman pokaże am zapis w językach o tak zróżnicowanej pisowni.

JACEK GRECZYSZYN
Prezetacja starożytych RUN SŁOWIAŃSKICH, GŁAGOLICY i GŁĘGOLICY - starożytne słowiańskie sposoby zapisu, ich głębia, urok i możliwości, z tego samego okresu co starożytny sanskryt indyjski.
Notka biograficzna: Jacek "Siwy Jar" Greczyszyn, pisarz (1974), twórca takich książek jak "Kruki Urojenia" - gry fabularnej na podstawie mitologii słowiańskiej; "Tarot Słowiański" - przyporządkowujący rodzime bóstwa do arkan tarota; "Glęgolica: Obrazowanie albo pojęcie o wyobrażeniu" zawiera głagolicę przystosowaną do współczesnego języka polskiego oraz przedstawia sposoby wewnętrznej pracy z językiem i przyrodzonymi siłami w oparciu o ten sposób zapisu; "Biełwica – obrazowanie" opis pewnego zestawu runów starosłowiańskich wraz z technikami ich użycia w przestrzeni przyczynowej.

ULICĘ INDYJSKĄ wypełnią :

SMIAKI INDII – stoisko kulinarne, na którym będzie można spróbować potraw inspirowanych licznymi podróżami do Indii, przygotowanych przez małżeństwo polsko-nepalskie. Smak to jeden z najważniejszych zmysłów a dzielenie się jedzeniem ze wszystkimi to bogata indyjska tradycja. Na ulicach w Indiach każdy dostanie strawę, wszędzie unoszą się zapachy, przyciągają nawoływania kucharzy, potrawy ciekawią swoim wyglądem, uczta trwa.

GALERIA ZDJĘĆ - wystawa zdjęć pt: "TAM GDZIE ROSĄ KOKOSY" przywiezionych z 9 miesięcznej wyprawy do Nepalu i Indii przez MAGDALEĘ STYCZEŃ-KARKI. Z plecakiem na plecach i mężem - Nepalczykiem poruszali się lokalnymi autobusami i pociągami, w których potrafili przejechać 3 dni i 3 noce. Zaglądali w miejsca gdzie białym turystom zakazano wstępu. Próbując uchwycić kolory, życie Indii i Nepalu w małym aparacie fotograficznym. Obydwa kraje azjatyckie mają wiele wspólnego ze sobą: religie, kolory, biedę i bogactwa ducha każdego z nich. Wszystko to, gdy Magdalena postanowiła kupić bilet w jedną stronę do Nepalu i poślubić tam Nepalczyka.
Zdjęcia z wystawy będą na sprzedaż, a uzbierane w ten sposób pieniądze są pomocą dla zaprzyjaźnionej nepalskiej rodziny.

"MOJA AYURWEDA DLA CIAŁA I DUCHA " to warsztaty prowadzone z jadalnych kosmetyków, talizmanów-łapacze snów i zdrowego odżywiania wg indyjskiej medycyny naturalnej. Ajurweda to medycyna indyjska pokazująca jak zdrowo żyć, być zrelaksowanym i wykorzystywać na co dzień to co znajduje się wokół nas i blisko nas. Warsztaty mają na celu uświadamiania, jak ważne jest byśmy sięgali po rodzime produkty, skupiali się na lokalnej tradycji i kulturze. Będzie można zrobić jadalny balsam, spróbować masali - bazy każdej potrawy, dowiedzieć się jak łatwo zadbać o siebie i swoich bliskich, nauczyć się wyplatać łapacze snów - w zgodzie z duchami natury.

INDYJSKI JARMARK – to sklepiki w których będzie można kupić wspaniałe indyjskie pamiątki, przywiezione prosto z Indii, wytargowane od najlepszych hurtowników, zakupione od lokalnych artystów, kobiet wyrabiających ręcznie materiały, biżuterie, ozdoby do domu.

INDYJSKA MODA – to przestrzeń na to by zmienić swój strój na typowo indyjski, poczuć jakie szaty zdobią człowieka w tak różnorodnym kraju, indyjskie stroje cechuje lekkość i przewiewność, a oczy zakochują się w kolorach na zawsze. W dobranym stroju będzie można zrobić sobie zdjęcie na tle królewskiego pałacu, symbolu miłości Tadż Mahal.

HENNA – w Indiach dopełnieniem stroju jest ozdoba ciała, obok bogatej biżuterii, ciało maluje się henną. Henna jest wiecznie zielonym drzewem rosnących w tropikach, tradycja ozdabiania ciała henną ma kilka tysięcy lat. Kobiety i dzieci malują się z okazji uroczystości ślubnych, festiwali religijnych, lub by po prostu pięknie wyglądać. Na twarzy wokół oczu maluje się Gopinaty, najczęściej są to małe, kolorowe kwiatki, ślicznie rozświetlające urodę.

KLUB PODRÓŻNIKA – będzie można podzielić się swoimi wrażeniami z podróży po Azji, opowiedzieć o doświadczeniach, wymienić kontaktami, zainspirować i poradzić jak podróżować.

FILOZOFIA INDII – będziemy doświadczać indyjskiej duchowości w ceremonii PUJA (pudża), rozmawiać o wedyjskiej filozofii i starożytnym, symbolicznym zapisie alfabetycznym: nepalskie i indyjskie dewanagari i starożytna glęgolica. Również będzie można obejrzeć indyjskich instrumentów.

JOGA – sposób na przywrócenie równowagi ciała i umysłu. Wykonuje się tzw asany, czyli połączenie pozycji ciała z właściwym oddechem. Najbardziej znane jest Powitanie Słońca. „Joga jest zatrzymaniem poruszeń umysłu”, czyli ujarzmianiem niepokoju, który wprowadza w nasze życie choroby, zmęczenie, brak silnej woli. W połączeniu z medytacją jest powszechna we wszystkich kulturach świata.

PRZESTRZEŃ DLA DZIECI – przestrzeń dla dzieci to miejsce święte, bo dzieci w Indiach i Nepalu uważane są za bogów, traktowane z wielką miłością. Każde dziecko to skarb tego świata, wrażliwość, niewinność, czystość. Dlatego na Ulicy Indyjskiej dzieci będą tworzyły mandale, łączyły kolory według swojej intuicji, rysowały kształty uwalniające dziecięcą fantazję. Mandale to symbol radości, porządku świata, przemawiający językiem barw i obrazem duszy.

Z ogromną radością zapraszamy Państwa, by podzielić się z Wami radością jaką przeżywa się wspólnie dzieląc każdy czas.

PLAKAT JAJKA415

24 MARCA OD 16.00

,,WIELKANOCNE SPOTKANIE Z BAJKĄ''


Tradycyjnie jak co roku tuż przed Wielkanocną Panorama zaprasza całe rodziny na ,,WIELKANOCNE SPOTKANIE Z BAJKĄ'' . Tym razem przedstawienie pod tytułem ,,Czyje to jajka?'' przygotowało Gorzowskie Studio Teatralne. Z bajki dzieci dowiedzą się jakie są tradycje wielkanocne w różnych krajach, będą też mogły czynnie uczestniczyć w grach i zabawach związanych z obchodami wielkiej nocy. Oprócz wielkanocnej bajki tradycją tego dnia jest też wspólne dekorowanie wielkiego 2-metrowego jajka. Tym razem dekorować będziemy nie jedno ale 4 wielkie jajka, które na czas trwania bajki będą dekoracją do spektaklu. Nie zabraknie również kulinarnych zabaw, które dzieci uwielbiają - tym razem wspólnie przygotujemy wielkanocną sałatkę jarzynową :) i oczywiście będziemy robić pisanki. Malowanie buziek i robienie balonowych zajączków wielkanocnych to dodatkowa zabawa a na koniec zaprosimy wszystkie dzieci na pyszne lody do kawiarni Carte D'or.